Materská škola Dostojevského 27, Poprad

Materská škola Dostojevského 27, Poprad

Dostojevského 2267/27
05801 Poprad
IČO: 00326470

Informácie o inštitúcii Materská škola Dostojevského 27, Poprad

 

Základná škola s materskou školou, Poprad

 

Vitajte na našej stránke

 

Sme radi, že ste zavítali na stránku našej materskej školy.

Materská škola U Sloníka Dostojevského 2267/27 patrí do mestskej časti JUH I. v Poprade.

Situovaná je v dvojposchodovej  účelovej budove. Disponuje priestrannými, svetlými farebne zladenými triedami, novou telocvičňou, veľkým dvorom na hranie s pieskoviskami, preliezačkami a krásnym altánkom. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku. Predškolské zariadenie má 6  tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na  individuálny a starostlivý prístup k deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Motto našej škôlky

Poďte deti medzi nás,
budeme mať radosť z Vás.
Budeme si spievať, hrať,
veselo sa zabávať.

Sloník kreslí , cvičí, pláva,
u Sloníka byť je sláva.
Estetika to je hej,
Sloník jej vždy rozumel.

Vzdelávací program materskej školy "Spoznávajme spolu farebný svet" je zameraný na rozvíjanie detského talentu v estetickej oblasti formou krúžkov - výtvarného, speváckeho a hudobno-pohybového.

 

Prevádzka predškolského zariadenia

 

Činnosť

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť našej materskej školy vychádza z Programu výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. Cieľom je vytvoriť humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.

Pri práci s deťmi využívame prvky programu Krok za krokom, kde sú deti vedené k samostatnosti i schopnosti práce v skupine, je využívané zážitkové učenie a rešpektované individuálne tempo každého dieťaťa. Jednotlivé činnosti behom dňa sú rozdelené do centier aktivít, kde majú deti možnosť pracovať rôznym spôsobom s rôznym materiálom a pomôckami.

Z činností je preferovaná spontánna hra, experimenty, psychomotorické cvičenia, kooperatívne a námetové hry, práca s knihami a encyklopédiami, práce s výtvarným a iným materiálom.

Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.

Prostredníctvom projektu Škola podporujúca zdravie sa snažíme dosiahnuť u detí zdravší spôsob života, chápať zdravie ako prvoradé ľudské právo. Zabezpečujeme zdravý fyzický a psychický rozvoj v spolupráci s rodičovskou verejnosťou i ostatnými činiteľmi.

Prostredníctvom environmentálnej výchovy utvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjame environmentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti.

Každý predškolák už od septembra začína pracovať s tzv. portfóliom, čo je zložka pracovných zošitov pre rozvoj všetkých schopností a zručností, ktoré by mal predškolák zvládnuť. Toto portfólium dáva možnosť pedagógom, dieťaťu i rodičom sledovať jednotlivé pokroky, ktoré behom školského roka dieťa zvládne a je i prínosným podkladom pre prípadnú konzultáciu rodičov s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Zameranie našej materskej školy je  tvorivo – estetické,  deti majú možnosť pracovať  s vysokoškolskými pedagógmi  zo Základnej umeleckej školy  s najrozličnejším výtvarným materiálom s využitím nespočetného množstva výtvarných techník v špeciálnej učebni.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

 


stanekova@skolka-uslonika.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit